Algmene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Beleid inzake bescherming van de privacy


JBGraphics vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van JBGraphics aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan JBGraphics verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over JBGraphics, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, o.m. ontvangst van nieuwsbrief, kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal JBGraphics ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.U garandeert dat de gegevens die u aan JBGraphics meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan JBGraphics mee te delen. JBGraphics kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.2. Verwerking van uw persoonlijke informatie JBGraphics verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.


JBGraphics zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 3). Als JBGraphics uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan ondernemingen waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.


De persoonsgegevens die JBGraphics verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van JBGraphics, of bepaalde personen of entiteiten waarmee JBGraphics een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.
3. Doel van de verwerking


JBGraphics verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten, voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.


Op elk moment kan u de persoonsgegevens die JBGraphics over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten corrigeren of verwijderen. Om gebruik te maken van deze rechten stuurt u een e-mail met als bijlage een kopie van uw identiteitskaart naar info@JBGraphics.be of een brief met voormelde bijlage naar het hierboven vermelde postadres van JBGraphics.
4. Gebruik van cookies


Tijdens uw bezoek aan deze site kunnen er zogenaamde cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij een volgend bezoek aan deze site zullen zij ervoor zorgen dat u makkelijker kunt surfen.


U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig in te stellen dat u een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat cookies worden geweigerd. Bovendien kunt u cookies op iedere ogenblik van uw harde schijf verwijderen.


Ook kunnen er door JBGraphics cookies worden geplaatst op de websites louter voor onderzoeks- en statistische doeleinden. Daarbij wordt in het kader van mediaonderzoek gebruikersinformatie verzameld op volledig anonieme basis. Zo verzamelt bijvoorbeeld Google Analytics telkens je de site van JBGraphics bezoekt met behulp van een cookie informatie via de pagina’s die je raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor). Meer informatie en up to date resultaten van deze studie vind je op de Google Analytics website.


5. Update van deze privacyverklaring


JBGraphics zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.